برنامه آبشار خور

میخواهم از ششمین روز از اسفند ماه ۰۰۱۱ بگویم :
باالخره رسیدیم دم دانشگاه امیرکبیر … شب قبلش از ذوق و شوق برنامه ی
فردا ، هوای هیجان سراسر خونه رو پر کرده بود .
باالخره اون جمعه ای که جایگزین پنج شنبه ی هفته قبلش شده بود ، فرا
رسید.
باید اعتراف کنم که مدت زیادی بود که ساعت ۵ صبح از خونه بیرون نیومده
بودم.
خیابونای شهر پر از خالی بود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.