بخش پنجم: توضیحات برنامه

قرار ساعت 6:15 صبح جلو در حافظ بود. ساعت 6:25 تیم کامل شد و با 16 نفر ماشین حرکت کرد و ساعت 7:45 رسیدیم به روستای ایگل و بساط را جمع کردیم و شروع به حرکت کردیم، گرم نکردیم و پیمایش رو شروع کردیم. سپس در میانه راه در انتهای کوچه باغی نشستیم و صبحانه را خورده کردیم و سپس معارفه کردیم. پس از صبحانه ساعت 8:30 پیمایش رو ادامه دادیم و ساعت 10:40 به پای آبشار رسیدیم. در میانه ی مسیر آنتن تقریبا قطع بود. کمی استراحت کردیم و در رودخانه آب بازی کردیم و سپس همان اطراف نشستیم نهار درست کردیم و عکس گرفتیم. بعد وسایل را جمع کردیم 15:00  به سمت مینی بوس راه افتادیم و ساعت 5 به مینی بوس رسیدیم . و در آخر ساعت 19 به در حافظ رسیدیم.