بخش پنجم: توضیحات برنامه

قرار ساعت 00:00 جلو درب ولیعصر دانشگاه بود. ساعت 12:11 تیم کامل شد و با 25 نفر حرکت کردیم  و در راه پس از کمی صحبت خوابیدیم. ساعت  5:30رسیدیم به جنگل بلیران وتا روشن شدن هوا صبر کردیم. با روشن شدن هوا خودمان را در محوطه سبز وسیع و زیبایی دیدیم که روبروی اقمتگاه دهکده توریستی بلیران بود. هنگام طلوع آفتاب صحنه زیبایی شکل گرفته بود. سپس گرم کردیم و پیمایش را از سمت راست پلی که در جاده بود و پس از دهکده توریستی قرار داشت شروع کردیم. مسیر مشخصی وجود داشت و به خاطر رد شدن برخی ماشین ها و بارش های روزهای گذشته بخشی از مسیر گلی بود که سعی میشد از قسمت های کمتر گلی مسیر را طی کرد. پس از یک ساعت پیمایش در جنگل یک سوم مسیر طی شده بود در یک جای مناسب بساط صبحانه را به پا کردیم. پس از یک ساعت و صرف صبحانه به پیمایش ادامه دادیم تا به آب گرم برسیم. به خاطر پوشش جنگلی هیرکانی مسیر دیگر خیلی گلی نبود و مناظر زیبایی وجود داشت پس از کمی پیمایش به نقطه ای رسیدیم که محل مناسبی برای عکاسی بود و کمی برای عکس گرفتن صبر کردیم. سپس به آب گرم رسیدیم که در سمت چپ و مخالف رودخانه ای بود که از بغلش پیمایش میکردیم. در کنار آب گرم برای یک ساعت و نیم مشغول بازی و استراحت و آبتنی شدیم . چون در کنار آب گرم بوی ناخوشایندی می آمد ناچار شدیم که کمی برگردیم تا در جنگل برای ناهار زیرانداز بندازیم و سپس مشغول درست کردن ناهار شدیم. در هنگام ناهار کم کم نم باران شروع شد، و پس ازجمع کردن وسایل طبق پیش بینی ها باران کمی شدت بیشتری گرفت. در راه برگشت مسیر به شدت گل آلود و لیز بود و داشتن کفش مناسب کوهنوردی و باتون از ضروریات این سفر بود. با قرض دادن باتون به افراد کم تجربه تر بدون باتون مشکل تا حدودی حل شد. مسیر برگشت به علت بارش به شدت خیس و گل آلود بود و یک تکه از مسیر که شیب زیادی داشت و به علت عبور زیاد لیز شده بود برای عبور مشکل داشت که با کمک بچه ها رد شدیم. حدود ساعت 4:30 به اتوبوس رسیدیم و پس از تمیز کردن داخل اتوبوس شدیم و به راه افتادیم. ساعت 12 پس از ترافیک بسیار به تهران رسیدیم.