بخش پنجم: توضیحات برنامه

قرار ساعت 6:15 صبح جلو در ولیعصر بود. ساعت 6:25 تیم کامل شد و با 18نفر ماشین حرکت کرد و در راه معارفه انجام شد و ساعت 8:15رسیدیم به شهرستونک و گرم کردیم و پیمایش رو شروع کردیم سپس در کنار رودخونه زیرانداز انداختیم و مسابقه صبحانه را برگزار کردیم. مسابقه سخت و نفس گیری بود دو تیم خیلی ماهرانه پیش می‌رفتند و کار قضاوت را سخت کرده بودند اما در نهایت تیم برنده یک ماگ و پیکسل کوهساران برنده شد. پس از مسابقه ساعت ۱۰:۳۰ پیمایش رو ادامه دادیم و ساعت ۱۱:۲۰ به کاخ ناصری رسیدیم. در مسیر تنها ایرانسل بود که آنتن می داد و اینترنت خیلی ضعیف بود. کمی استراحت کردیم و در رودخانه آب بازی کردیم و و سپس برگشتیم تا مکانی مناسب برای درست کردن ناهار پیدا کنیم. چند تا از بچه‌ها از محل کمپ تا اتوبوس دویدند تا وسایل ناهار رو بیارند و با کمک هم بندری درست کردیم. بعد وسایل را جمع کردیم 17:20  به سمت مینی بوس راه افتادیم و ساعت ۶ به مینی بوس رسیدیم . و در آخر ساعت 20:20 به در ولیعصر رسیدیم.